Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης

Το ΕΠΙΣΕΥ αποτελεί τον ερευνητικό βραχίονα της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ, που αντλεί τους πόρους χρηματοδότησής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ), την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), διαφόρους Ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς και τη βιομηχανία. Η χρηματοδότηση επιτυγχάνεται μέσω: (i) συμμετοχής σε προκηρύξεις υποβολής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων που ανακοινώνονται από την ΕΕ ή τη ΓΓΕΤ όπου η αξιολόγηση των προτάσεων διεξάγεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (ii) συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τις ανάγκες  και τις προδιαγραφές των Ελληνικών Δημόσιων Οργανισμών ή/και της Ελληνικής βιομηχανίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών προτάσεων απαιτούν τη συλλογική συμμετοχή μαζί με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια ή βιομηχανικούς εταίρους, υπό τη μορφή κοινοπραξίας.

Κάθε υποβληθείσα, από το ΕΠΙΣΕΥ, πρόταση η οποία αξιολογείται θετικά, καταλήγει σε ένα ερευνητικό έργο με σαφώς καθορισμένους στόχους, που θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία, εντός της οποίας το ΕΠΙΣΕΥ είναι δυνατό είτε να αναλαμβάνει την ηγεσία του έργου, συμμετέχοντας με τον ρόλο του συντονιστή της κοινοπραξίας, είτε να συμμετέχει ως απλός εταίρος της κοινοπραξίας.

Προφανώς, το ύψος των πόρων χρηματοδότησης, η κατηγοριοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων και οι επί μέρους λεπτομέρειες της συμμετοχής του ΕΠΙΣΕΥ σε αυτά τα έργα αποτελούν ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης του Ινστιτούτου, αλλά και εκτίμησης του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον εντός του οποίου οι τελευταίες πραγματοποιούνται. Αντίστοιχα είναι δυνατή και η εκτίμηση του αντίκτυπου της εισρέουσας χρηματοδότησης στην εσωτερική διάρθρωση και δομή του ΕΠΙΣΕΥ, κυρίως μέσω της μελέτης και ανάλυσης των διαφόρων κατηγοριών που συνθέτουν το ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου.

Η περίοδος αναφοράς αφορά στα έτη 2006-2015 και επιλογή της έγινε για τους ακόλουθους λόγους :

  1. Υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ιδίως όσον αφορά στα ευρωπαϊκά πλαίσια έρευνας. Επιπλέον, παρόμοια πληροφορία και δεδομένα είναι διαθέσιμα για όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που διευκολύνει όχι μόνο την ανάλυση της απόδοσης αυτού καθαυτού του ΕΠΙΣΕΥ, αλλά επίσης επιτρέπει τη συσχέτιση και τη διεξαγωγή σύγκρισης με άλλους παρόμοιους οργανισμούς, κατά τρόπο περιεκτικό και συνεπή τρόπο.
  2. Διευκολύνει την ανάλυση για τις χρονικές περιόδους των διαφόρων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων-Πλαίσιο και τον εντοπισμό τυχόν μεταβατικών ασυνεχειών που συνήθως προκύπτουν κατά την έναρξη ή τη λήξη τους.
  3. Επιτρέπει την αξιολόγηση της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης υπό το πρίσμα ενός γεγονότος εξαιρετικά σημαντικού για τη χώρα: τη διαρκή και συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ύφεση που ξεκίνησε στις αρχές του 2010.

Εσωτερική αξιολόγηση 2016

Κύρια συμπεράσματα

Συμπερασματικά η λειτουργία του ΕΠΙΣΕΥ μπορεί μόνο να περιγραφεί ως μια μεγάλη επιτυχία. Κατά τη 10ετή περίοδο που εξετάζεται και αναλύεται στο παρόν, το ΕΠΙΣΕΥ συνέχισε να αναπτύσσεται και να ωριμάζει ως ερευνητικός βραχίονας της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ. Έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα σταθερό οικοσύστημα που έχει καταφέρει να υποστηρίξει την ερευνητική προσπάθεια άνω των 500 νέων μηχανικών υψηλής κατάρτισης και δεξιοτήτων είτε προς την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος είτε στις επόμενες φάσεις της σταδιοδρομίας τους. Επίσης, έχει καταφέρει να ξεπεράσει και την οικονομική καταιγίδα που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια. Σε γενικές γραμμές οι ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται υπό την αιγίδα του ΕΠΙΣΕΥ συνέχισαν να λειτουργούν και να είναι επιτυχείς, όσον αφορά στην υποβολή, τη θετική αξιολόγηση και τελικά τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από οργανισμούς χρηματοδότησης και την βιομηχανία.

Κατά την περίοδο 2006-2015, η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Συγκεκριμένα κατά το διάστημα αυτό η ΕΕ παρείχε το 79% της χρηματοδότησης για έρευνα, ενώ ακολουθούν οι συμβάσεις έργων παροχής ερευνητικών υπηρεσιών με τη βιομηχανία (16%) ενώ τέλος οι εθνικές ερευνητικές πηγές χρηματοδότησης ανέρχονται στο 5% του κύκλου εργασιών. Το ΕΠΙΣΕΥ συμμετείχε σε 472 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, με συνολικό προϋπολογισμό για το ΕΠΙΣΕΥ άνω των 116 εκ. ΕΥΡΩ συνολικά και κατά την ίδια περίοδο συντόνισε 77 έργα συνολικού προϋπολογισμού 132 εκ. ΕΥΡΩ και προϋπολογισμού για το ΕΠΙΣΕΥ 37 εκ.ΕΥΡΩ.