Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ χωρίζεται στις παρακάτω βαθμίδες:

Επιστημονικοί Ερευνητές: Οι ερευνητές είναι επιστήμονες του ΕΠΙΣΕΥ που εκλέγονται, διορίζονται και προάγονται με τον ίδιο τρόπο που ακολουθούν τα υπόλοιπα ερευνητικά ιδρύματα. Οι επιστήμονες του ΕΠΙΣΕΥ κρίνονται περιοδικά από επιστημονικές επιτροπές, με μέλη καθηγητές πανεπιστημίων.

Ερευνητές: Τα μέλη του προσωπικού του Ε.Μ.Π μπορούν επίσης να ακολουθήσουν ερευνητικό έργο στο ΕΠΙΣΕΥ, ως Βοηθοί Μελετητές ή Επιβλέποντες έργου, ανάλογα με κάθε περίπτωση.

Ερευνητικό προσωπικό: Επιπλέον εξωτερικό προσωπικό, κυρίως Μηχανικοί, υποστηρίζουν την ερευνητική εργασία, με σύμβαση εργασίας.

Τεχνικοί Ερευνητές: Διδακτορικοί φοιτητές και επιπλέον προσωπικό υποστήριξης είναι επίσης ενεργά στο ΕΠΙΣΕΥ, εργαζόμενοι και σε ερευνητικές διεργασίες και στην ανάπτυξη πρωτοτύπων. Επιπλέον, υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως ο καταμερισμός, η οργάνωση των forum και άλλη υποστηρικτική εργασία.

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ