Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρος πρόεδρο και τρία μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του τμήματος των ΗΜΜΥ, καθώς και δύο μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΕΠΙΣΕΥ. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π και τα δύο μέλη εκλέγονται από το ΕΠΙΣΕΥ. Τα υπόλοιπα δυο μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την οργάνωση των επιστημόνων του ΕΠΙΣΕΥ. Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται για πέντε έτη, ενώ τα υπόλοιπα μέλη για τρία.
Το Ινστιτούτο είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που διαθέτει το δικό του Λογιστικό Τμήμα, το οποίο επιθεωρείται κάθε χρόνο από εξωτερικούς φορείς. Το ΕΠΙΣΕΥ συμμετέχει σε συχρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. ως Εταίρος Πρόσθετου Κόστους.
Το ΕΠΙΣΕΥ οργανώνεται από Ερευνητικές Επιτροπές, που συνδέονται με τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π. και διοικούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του ΕΠΙΣΕΥ και καθηγητές του Ε.Μ.Π.

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ