Αξιότιμοι Κύριοι Συνάδελφοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το συνταξιοδοτικό, (Ν.4387, άρθρο 20 “Απασχόληση Συνταξιούχων”), υπάρχουν συνέπειες περικοπής συντάξεων σε όσους απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους. Υπάρχουν περιπτώσεις συνεργατών- συνταξιούχων των οποίων οι αμοιβές ζητούνται να καταβληθούν από το ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο κτήσης. Το ΕΠΙΣΕΥ εφαρμόζοντας τους νόμους καταβάλλει τις αμοιβές αυτές ζητώντας από τους δικαιούχους να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δικαιούνται να πληρωθούν με τίτλο κτήσης.

Με βάση τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι συνεργάτες- συνταξιούχοι για τις σημαντικές συνέπειες που θα υποστούν. Κρίνουμε σκόπιμο να παρακαλέσουμε όλους τους Επιστημονικούς Υπέυθυνους έργων να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους συνεργάτες αυτούς. Επιπλέον για την έκδοση αμοιβών των συγκεκριμένων συνεργατών θα πρέπει να προσκομίζεται νέα υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων πρόταση που θα βεβαιώνει ότι γνωρίζουν τις συνέπειες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές. Το έντυπο της νέας δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ.

 

Ο Διευθυντής & Νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΠΙΣΕΥ

Καθ. Ιωάννης Βασιλείου

ΦΕΚ 85, 12/5/2016

Υπεύθυνη Δήλωση

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ