Το ΕΠΙΣΕΥ ασχολείται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έργα και Networks of Excellence (NoEs). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Επίβλεψη Διπλωματικών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών. Διατριβές φοιτητών του Ε.Μ.Π και φοιτητών του τμήματος ΗΜΜΥ.
  • Σεμινάρια από ερευνητές του ΕΠΙΣΕΥ και Ευρωπαίους / Διεθνείς επισκέπτες
  • Εργαστήρια και Συμπόσια (Εθνικά και Διεθνή) στην Επικοινωνία, την Πληροφορική και τα συστήματα.
  • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα σχεδιασμού, με στόχο την εναρμόνιση της επιστήμης της ηλεκτρικής και της πληροφορικής, και της ανάπτυξης κατάλληλου ενοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού (έντυπο και ηλεκτρονικό).
  • Συμμετοχή σε διάφορα δια-πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα (ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO)
  • Συμμετοχή σε μεγάλα NoEs, όπως τα MOBINET, EUNITE, INTUITION κτλ.

Λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες δίνονται σε σχετικές θέσεις με τα εργαστήρια του ΕΠΙΣΕΥ και τις ερευνητικές ομάδες.

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ