Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή: «Ανάδειξη αναδόχου παροχής αιθουσών,  διατροφής και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών» για το διεθνές συνέδριο με την ονομασία «IEEE Symposium Series on Computational Intelligence  2016», και ακρώνυμο «IEEE SSCI 2016»

 

Αναθέτουσα Αρχή:     «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών»

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: «Aνάδειξη αναδόχου παροχής αιθουσών, διατροφής και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για το διεθνές συνέδριο με την ονομασία IEEE Symposium Series on Computational Intelligence  2016», και ακρώνυμο «IEEE SSCI 2016». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 6-9 Δεκεμβρίου 2016.

Τόπος Παράδοσης Προσφορών:  Κτήριο Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ  – Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 28/1/2016 και ώρα 14:00.

Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: ένας (1) μήνας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Χρόνος Παράδοσης Υπηρεσιών: Το έργο θα εκτελεστεί στο διάστημα 6 – 9 Δεκεμβρίου 2016

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Η πρόβλεψη αναφέρεται σε 400 συμμετέχοντες με προϋπολογισμό   μέχρι ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συν  ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη  προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις Προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Πλήρης Πρόσκληση: Η πλήρης Πρόσκληση διατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο (εδώ).

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ