Έντυπο Υλικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Ενημερωτικό Υλικό για Πληρωμές

Δικαιολογητικά Πληρωμών

Προς δικαιούχους

 

Διαχείριση Προγραμμάτων 

   Προς Επιστημονικούς Υπεύθυνους

Συμβάσεις

  • ΠΡΟΣΟΧΗ Θα δημιουργηθούν νέα έντυπα για το 2018.

Μην χρησιμοποιείτε τα παλιά 

  • Σύμβαση ΕΣΠΑ

Κανονισμός ΕΠΙΣΕΥ

 Έντυπα παλαιοτέρων ετών

ICCS Rates

Θεσμικό πλαίσιο

 

Προμήθειες

(τελευταία ενημέρωση 21/03/2017)

Συμβάσεις Προμηθειών – Απευθείας Ανάθεση

ΕΣΠΑ 2014-2020

(τελευταία ενημέρωση 08/12/2017)