Έντυπο Υλικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Ενημερωτικό Υλικό για Πληρωμές

Δικαιολογητικά Πληρωμών

Προς δικαιούχους

 

Διαχείριση Προγραμμάτων 

   Προς Επιστημονικούς Υπεύθυνους

Συμβάσεις

Κανονισμός ΕΠΙΣΕΥ

Διάφορα Έντυπα

ICCS Rates

Θεσμικό πλαίσιο

 

Προμήθειες

(τελευταία ενημέρωση 21/03/2017)

Συμβάσεις Προμηθειών – Απευθείας Ανάθεση